Cloud
do škol

Cloud ve školním prostředí

Školní cloud jako vzdělávací prostředí

 • Elektronické knihy již nejsou ničím výjimečným a minimálně nemálo titulů již vychází jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Lze očekávat, že obdobná situace nastane i u učebnic.
 • Donedávna bylo zcela výjimečné, aby žáci plnili úkoly s využitím běžně dostupných digitálních nástrojů. Dnes je považováno za samozřejmé, aby žák sestavil prezentaci, sepsal nějaký dokument či využil digitální nástroje pro řešení matematických úloh. A lze očekávat, že část prací a úkolů budou žáci řešit přímo ve školním cloudu.
 • Prostředí pro interakci žáků školy, přípravy vzdělávacích aktivit, sdílení vzdělávacího obsahu či výstupů, online spolupráci a kooperativní výuku.

Školní cloud jako nástroj pro vedení lidí

 • Představme si, kdyby škola měla školní cloud při sestavení prvních verzí Školních vzdělávacích programů. Dobré vedení a efektivní využití sdílení dokumentů a dalších dat by zabránilo nemalým ztrátám času a neefektivním diskusím.
 • Plánování školních akcí a událostí nutilo vedení škol sestavovat různé nástěnky a plánovací kalendáře, případně bylo nedílnou součástí porad. Možnost udržovat sdílené kalendáře ve školním cloudu může snížit rizika špatné informovanosti nejen učitelů a žáků, ale například prostřednictvím třídních kalendářů i rodičů.

Školní cloud jako informační kanál

 • Ačkoliv žákovská knížka či třídní kniha stále patří na učitelskou katedru či žákovskou lavici, již dnes existují internetové aplikace, které tyto „papírové informační kanály“ výraznou měrou dohánějí a v některých případech i předčí.
 • Poskytování informací prostřednictvím webu školy je dnes samozřejmostí. Nezřídka snaha o zajištění „živých informací“ vede k nutnosti přepisovat data vybranou skupinou „redaktorů“ pro potřeby široké skupině čtenářů. Běžnou součástí cloudu je možnost členit informace podle účelu a cílových skupin a tím pádem vytvářet účelové weby pouze pro vybranou skupinu čtenářů a redaktorů.

Školní cloud jako nástroj pro řízení

 • Školství je minimálně v posledním desetiletí doprovázeno změnami, které v konečném důsledku vedou k nárůstu úkolů a následného sledování jejich plnění. A stále hůře se zavčasu identifikuje míra jejich naléhavosti a důležitosti. Pomocí školních cloudů lze sestavit a provozovat vhodný model pro sledování úkolů bez ohledu na místo jejich realizace či kontroly.
 • Školy již několik let mohou využívat příležitosti, spojené s projektovým řízením. Zároveň však zjišťují, že administrace projektu je spojen s mnoha činnostmi, které vyvíjí tlak na jejich zdokumentování. Kvalitní cloudová řešení nabízí takové nástroje, které umožňuje projektovým manažerům efektivní řízení vzdáleně i na místě.

Důvody k zamyšlení

 • Přechod na cloud je systémovou změnou, do které nelze jít nahodile a bez rozmyslu. Zkušenosti škol ukazují na to, že dobře naplánovaný přechod je otázkou minimálně jednoho školního roku.
 • Klíčovým předpokladem funkčního cloudu ve škole i doma je stabilní připojení k Internetu.
 • Přechod na cloud je spojen s novým myšlením, protože systém ani data nemáte díky sdílení plně pod svou kontrolou. Na druhou stranu kvalitní cloud nepodléhá takovým vlivům a bezpečnostním rizikům, které spojujeme se sociálními sítěmi.
 • Nic není zadarmo a proto bezplatná řešení mají svá omezení, se kterými je dobré se předem seznámit.

Proč rozhodnutí o využití cloudu ve škole neoddalovat?

 • Protože některé školy využily příležitostí z Výzvy 51 OP VK a tedy je na co navazovat.
 • Protože děti stále častěji využívají přenosná dotyková zařízení a bohužel stále je nespojují se svým vzděláváním a pracovními úkoly.
 • Protože je dobré se připravit na nejbližší období, které zvýší poptávku po spolupráci, sdílení i individualizaci výuky (ať už v souvislosti s chystanou inkluzí či dalšími prioritami ze Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020).

Kontaktujte nás

Napište nám o radu při nasazování a propagaci cloudu na Vaší škole!